»

Er zijn nu geen actualiteiten

»

Motie structuurvisie Maasplassen gemeente Leudal

»

Motie Structuurvisie Maasplassen gemeente Maasgouw

»

Bezoek delegatie gemeente Leudal

»

Projectgrindwinningscomité

»

wateroverlast januari 2011

»

Grinddecreet

»

Vijverbroek tot bloei

»

Wat kunnen we met trots doorgeven aan onze kinderen?

Wat kunnen we met trots doorgeven aan onze kinderen?

Goed leven in het land van de Drie Eigen
Foto's en verhalen uit het verleden vertellen hoe het land in onze regio er vroeger uitzag. Kleinschalige landbouw zorgde voor akker- en graslanden die werden omzoomd door hagen of houtwallen. Door minder gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen groeiden en bloeiden wilde planten.  Door grote aaneengesloten stukken natuur was er uitwisseling mogelijk voor dieren en planten, waardoor de diversiteit gegarandeerd was.
 
Bedreigingen voor de diversiteit
Industriële ontwikkeling, uitbreiding van de bebouwing, aanleg van wegen en grootschalige agrarische activiteiten zetten de natuur onder druk. Bomen en groen moeten plaatsmaken voor wegen, gebouwen of grindplassen: ons leefgebied verschraalt. De overgebleven stukjes natuur raken meer en meer versnipperd, door ontbreken van verbindingszones zullen het aantal soorten planten en dieren drastisch afnemen.
 
Kansen voor onze bedreigde natuur
Onze regio - van de Maasoevers tot en met de dekzanden - heeft veel potentie: kleinschalig landschap met bomen en hagen, weiden en wilde kruiden, akkers met een gevarieerde teelt. Er zijn beken met groene boorden en broekbossen, maar ook hogere zandgebieden met monumentale eiken en vliegdennen.
Hoe kunnen we inzetten op enerzijds behoud, en anderzijds uitbreiding van deze potentie? Wij willen twee projecten onder uw aandacht brengen.
 
Groen licht voor onze bijen
Zonder bijen geen vruchten voor de mens. De bij speelt een cruciale rol in de voedselvoorziening door het bestuiven van bloemen tijdens zijn zoektocht naar voedsel. Wereldwijd zoeken wetenschappers naar de oorzaken van de alarmerende bijensterfte. Agressieve bestrijdingsmiddelen en het verdwijnen van veel nectardragende planten maken het moeilijk voor de bijen. Ook het verdwijnen van de vele boomgaarden in onze contreien is ongetwijfeld van invloed. Ons voorstel voor natuurontwikkeling in het gebied van de Drie Eigen zal ook ten goede komen aan de bijenvolken. 
 
Ooievaars op ons dak
Het nieuws van de ooievaars die in Neeritter en in Kessenich werden gesignaleerd in 2007 ging als een lopend vuurtje rond. Talloze foto's zijn gemaakt. Jonge ooievaars hadden hun trektocht even onderbroken. Liggend op hun trekroute heeft onze regio ooievaars wat te bieden. Kleinschalige akkers en weiden, omringd met hagen en houtwallen, en de drassige gebiedjes in het laaggelegen land leverden de ooievaar in het verleden zijn voedsel. Vroeger ( is er bekend wanneer en waar precies?) hebben hier enkele paren genesteld, door verbetering en uitbreiding van de natuur zou dit opnieuw mogelijk worden.
 
Een fantastisch natuurgebied
Belangen van natuur en mens gaan hand in hand. Wij willen de belangstelling wekken van burger en bestuurders voor een levensvatbaar natuurgebied. Ecologisch belang wordt economisch belang: beide noodzakelijke levensbelangen voor de mens. Recreatie en toerisme worden versterkt door aandacht voor natuur.
 
Door samenwerking met alle relevante instanties kunnen wij in onze regio een fantastisch natuurgebied ontwikkelen van internationaal belang. Een sterk gevarieerd gebied, dat we met gepaste trots kunnen doorgeven aan onze kinderen kleinkinderen.