»

Er zijn nu geen actualiteiten

»

Motie structuurvisie Maasplassen gemeente Leudal

»

Motie Structuurvisie Maasplassen gemeente Maasgouw

»

Bezoek delegatie gemeente Leudal

»

Projectgrindwinningscomité

»

wateroverlast januari 2011

»

Grinddecreet

»

Vijverbroek tot bloei

»

Wat kunnen we met trots doorgeven aan onze kinderen?

Motie Structuurvisie Maasplassen gemeente Maasgouw


                                                              MOTIE
                                                   Structuurvisie Maasplassen

De raad van de gemeente Maasgouw in vergadering bijeen op 15 maart 2012;
gelezen het voorstel van het college inzake de intentieovereenkomst intergemeentelijk structuurvisie   
Maasplassen.

overwegende dat;
1.  De raad kennis heeft genomen van de het Masterplan Maasplassen
2.  De raad de contouren van de structuurvisie Maasgouw 2030 kent
3.  De raad kennis heeft genomen van de inbreng van de Stichting Drie Eigen op het Masterplan Maasplassen
4.  De raad bekend is met het voornemen van de Belgische overheid om het Vijverbroek aan te wijzen als
     ontgrindings-/ontgrondingsgebied
5.  De raad bekend is met het feit dat dit ontgrindings-/ontgrondingsgebied Belgisch grondgebied betreft
6.  De raad bekend is met het feit dat de gevolgen van deze ontgrinding en ontgronding merkbaar zullen
     zijn tot ver in het Maasgouwse en Leudalse grondgebied
7.  De voornoemde activiteiten de ecologische hoofdstructuur doorkruisen
8.  De hydrologische gevolgen zullen leiden tot een toename van wateroverlast zoals kwelwater en
     overstromingsgevaar
9.  Een uniek natuurgebied verdwijnt
10. Er een uitloging van een voormalige vuilstortplaats dreigt
11. De kans op een volledige en juiste herinrichting nihil geacht moet worden

DRAAGT HET COLLEGE VAN B&W OP:
 
1. Zich uit te spreken tegen de ontgronding-/ontgrinding van het Vijverbroek,
2. De projectorganisatie structuurvisie Maasplassen in kennis te stellen,
3. Alle belanghebbende Belgische autoriteiten van dit besluit in kennis te stellen,
4. De gemeenteraad van Leudal van dit besluit in kennis te stellen.

en gaat over tot de orde van de dag. 
Raadsleden PvdA:
L. Wolfs, A. Bours.
Raadsleden VVD:
A. Thijssen, C. Meerts, B. Zeegers
Raadsleden Lokaal Belang:
G.Reijners, C. Corbeij, T. van Herten, G. Hilbrink, M. Hilkens, N. Peulen,G. Vervoort.
Raadslid Fractie Wilms:
M. Wilms
Raadsleden CDA:
P. Prejean, B. Busschops, F. Evers, Th. Hoenen, T. Huyskens, T.Snijckers.