»

Er zijn nu geen actualiteiten

»

Motie structuurvisie Maasplassen gemeente Leudal

»

Motie Structuurvisie Maasplassen gemeente Maasgouw

»

Bezoek delegatie gemeente Leudal

»

Projectgrindwinningscomité

»

wateroverlast januari 2011

»

Grinddecreet

»

Vijverbroek tot bloei

»

Wat kunnen we met trots doorgeven aan onze kinderen?

Motie structuurvisie Maasplassen gemeente Leudal


                                       
                                                                     
                

                                                                                                                                                  MOTIE 23.1
                                                               Motie
                 Met betrekking tot behoud natuurgebied Vijverbroek in relatie tot de
                                             structuurvisie Maasplassen
 
               De raad van de gemeente Leudal, op 3 juli 2012 in vergadering bijeen,

             Overwegende dat
             - De raad het Masterplan Maasplassen heeft vastgesteld waarin het grensoverschrijdend
             natuurgebied Vijverbroek als "natuurzone"wordt aangemerkt.

             Tevens overwegende dat           
             - De raad bekend is met het voornemen van de Belgische overheid om het in België gelegen
             gedeelte van het Vijverbroek aan tewijzen als wijzenalsontgrindings/ontgrondingsgebied
            - De raad bekend is met het feit dat de gevolgen van deze ontgrinding en ontgronding
            merkbaar zullen  zijn tot ver in het Maasgouwse en Leudalse grondgebied,
            - De hydrologische gevolgen zullen leiden tot een toename van wateroverlast zoals kwelwater en
             overstromingsgevaar, en er een uitloging van een voormalige vuilstortplaats dreigt
            - De voornoemde activiteiten dwars staan op de voorgenomen ontwikkeling van het Vijverbroek tot
             volwaardige ecologische hoofdstructuur en Natura 2000 gebied
            -De kans op een volledige en juiste herinrichting nihil geacht moet worden

             Is van mening dat dit natuurgebied bescherming verdient tegen ontgrinding/ ontgronding.

             DRAAGT HET COLLEGE VAN B&W OP:
           - Zich uit te spreken tégen de ontgronding/ontgrinding van het Vijverbroek,
           - De projectorganisatie structuurvisie Maasplassen hiervan in kennis te stellen,
           - Alle belanghebbende Belgische autoriteiten van dit besluit in kennis te stellen
           
           Fractie Progressief Leudal
           Fractie VVD
           Fractie Alternatief Leudal
           Fractie Ronduit Open