Grinddecreet

Bedreigingen

Grinddecreet

                          
Op 3 april 2009 is door het Vlaams Parlement de wijziging van het grinddecreet van 14 juli 1993 aangenomen.
Hierdoor wordt onder bepaalde voorwaarden verdere grindwinning mogelijk gemaakt:
 
- grindwinning bij infrastructuurwerken
- projectgrindwinning: grindwinning die gepaard gaat met de realisatie
  van een maatschappelijk project van groot openbaar belang dat op 
  zichzelf niet gericht is op het winnen van grind.

Door de Vlaamse regering wordt een projectgrindwinningscomité opgericht dat belast is met het formuleren en beoordelen van het projectvoorstel.
Door de Vlaamse regering wordt een projectgrindwinningscomité opgericht dat belast is met het formuleren en beoordelen van het projectvoorstel.
Dit comité bestaat uit:
- twee vertegenwoordigers van de Bestendige Deputatie Limburg
- de burgemeester van elke grindgemeente
- twee leden van de VZW Belbag
- twee leden van de representatieve landbouworganisaties
- twee leden van representatieve verenigingen van leefmilieu en natuur
- een lid zonder stemrecht van de bevoegde administratie DNR
 
Een projectvoorstel mag alleen betrekking hebben op maatschappelijke projecten van groot openbaar belang en voor zover de projectgrindwinning een substantieel onderdeel is van de realisatie van het project.
Een projectvoorstel kan in het projectcomité maar worden goedgekeurd indien twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is en wanneer er geen tegenstem tegen het voorstel.
De Vlaamse regering kan het voorstel enkel goed- of afkeuren.
Voor meer informatie zie http://www.grind-limburg.be/
 
De installatie van het comité heeft plaatsgevonden op 7 juli 2010.