Grinddecreet

Bedreigingen

Bedreigingen

Een onlangs door het Vlaams Parlement goedgekeurd Grinddecreet( 3 april 2009) heeft de deur geopend voor een nieuwe poging tot ontgrinding van het  unieke natuurgebied het Vijverbroek. De gemaakte plannen en een toelichting daarop door de ontgrinders, de federatie voor zand- en grindwinning Belbag, wijzen duidelijk in die richting. Een noodzaak hiertoe acht onze Stichting niet aanwezig.  Ook het algemeen belang is hierbij niet gediend en er is al zeker geen sprake van een win/win situatie. Omvormen van dit unieke Landschap tot een waterplas vindt de Stichting niet kunnen. Door gebrek aan vulspecie en geleerd uit ervaring ( bv. Plas Groote Hegge ± 1985 en Boterakker 2005) is onze Stichting er van overtuigd dat algehele  aanvulling niet zal plaatsvinden. 
Vanwege de specifieke grondwatersituatie alsmede de invloed van de Maas op dit gebied bij hoge waterafvoeren voorziet de  Stichting catastrofale gevolgen voor het waterafvoerende beekdal in Thorn,  Wessem  en Heel evenals een vergroot gevaar voor dijkdoorbraak.
 
De ecologische verschraling en dus verarming van deze regio ontstaan door de ontgrindingen  is  reeds ernstig te noemen.Het door "salami tactiek" gevoerde beleid inzake ontgrondingen zal onze nakomelingen met een armoedig waterlandschap opzadelen. Kunnen wij nog oordelen over ontbossing elders wanneer we goedvinden dat hier zelfs de grond méé verdwijnt? Onze Co2 opnemende en zuurstof afgevende  begroeiing wordt omgetoverd in diep dood water, dat alleen maar een gevaar oplevert  voor de toekomst.
Om ons heen kijkend moeten we constateren dat de biotoop voor bijen dramatisch is verslechterd. De bloeiende weiden, de fruitbomen waar dit gebied zeer rijk aan was, zijn verdwenen en vele voor bijen geschikte akkergronden en weiden zijn vervallen tot een dode waterplas. Dat ziektes en sterfte ontstaan door een slecht leefklimaat behoeft geen betoog. En...."Daar waar de bij uitsterft gaat de mens ook ten onder"... is een bekende uitspraak. Bij graafwerkzaamheden in het door hoge grondwaterstand gekenmerkte  Vijverbroek zal de chemische verontreiniging  van de voormalige stortplaats zeker gaan uitlogen, een bedreiging  voor het stroomgebied van de  Thorner beek. Ook scheurvorming  o.a. aan de monumentale kerk van Kessenich,  door hogere fluctuaties van de grondwaterstand is  zeker niet uitgesloten.
 
Onze Stichting wil, gelet op de genoemde verontrusting , niet meewerken aan ontgrinding van het gebied Vijverbroek .
 
Kansen voor het Vijverbroek:
 
Onze Stichting heeft nagedacht over een in de tijdgeest passende invulling / ontwikkeling van het gebied Vijverbroek.
De betreffende overheden zullen zich nu sterk moeten maken om het tij te keren.
 
Uitruil  van gronden lijkt nu nog mogelijk .

De belangrijkste aandachtspunten zijn:
 
De landbouwgronden zo veel mogelijk verplaatsen naar elders (aangevuld terrein).
Beheersovereenkomsten sluiten voor bepaalde percelen, zo dat deze natuurvriendelijk bewerkt kunnen worden.
De ontstane grondwaterdalingweer op het gewenste peil brengen.
 
Verwezenlijking  van de Ecologische Hoofdstructuur waarbij de belangrijke natuurgebieden Koningssteen en Vijverbroek een verbindingszone krijgen.|
Het hele gebied insect-( dus ook voor de bij ) vriendelijk maken.
 
Een recreatief stiltegebied realiseren, een noodzaak en weldaad voor Thorn en omgeving.
Weer net als vroeger de ooievaar een kans geven. (ligt in trekroute).
Voorlichting en rondwandelingen organiseren gericht op kinderen.

Hiervoor wil onze Stichting zich inzetten!